Projekt „Aktywne Lubelskie!” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. Projekt realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć. Działania 9.4 Zrównoważony rynek pracy, Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Okres realizacji: 02.04.2024 – 31.08.2025

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu kompleksową aktywizację zawodową 100 osób (80K, 20M) pozostających bez zatrudnienia w wieku od 18 roku życia z woj. lubelskiego w tym:

 1. a) osób, w szczególności kobiet, pozostających bez zatrudnienia,
 2. b) osób, w szczególności kobiet, biernych zawodowo,
 3. c) osób powracających na rynek pracy,

w tym: osób długotrwale bezrobotnych (min. 50% UP)

Aktywizacja ukierunkowana na wsparcie zrównoważonego udziału w rynku pracy, a zwłaszcza kobiet, poprzez wsparcie psychologiczne, doradcze, szkoleniowe, mechanizm referencji (staże zawodowe), pośrednictwo pracy w terminie I.2024-V.2025.

Cele szczegółowe:

Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są wzajemnie spójne.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 100 osób (80K, 20M) pozostających bez zatrudnienia w wieku 18+ z województwa lubelskiego.

W szczególności:

 • Osoby, w szczególności kobiety, pozostające bez zatrudnienia;
 • Osoby, w szczególności kobiety, bierne zawodowo;
 • Osoby powracające na rynek pracy,

W tym osoby długotrwale bezrobotne (min. 50%).

Zadania:

 1. Indywidualna identyfikacja potrzeb z IPD – min. 3 godz./os. x 100 os. – min.300 godz. zegarowych
 2. Indywidualne wsparcie psychologiczne – 2 spotkania po 2godz. x 100 os – 400 godz. zegarowych
 3. Szkolenia z zarządzania czasem – 1 dzień – 6 godz. x 9 gr. – 54 godz.
 4. Warsztaty o tematyce równości kobiet i mężczyzn – 1 dzień – 6 godz.
 5. Indywidualne Pośrednictwo pracy – 4 godz. x 100 os. – 400 godz. zegarowych
 6. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe – 9 grup (8 grup x 11os. + 1 grupa x 12 os.) x 145 godz. dyd. – śr. 19 dni/gr.
 7. Staże zawodowe – mechanizm referencji – 3 m-ce/os. x 100 osób – 300 osobomiesięcy

Główne rezultaty projektu:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min.75%
 • Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – min. 15%
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 20%
 • Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – min. 5%
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 50%

Zapewniamy:

 • Indywidualną identyfikację potrzeb z IPD,
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • Szkolenia z zarządzania czasem,
 • Warsztaty o tematyce równości kobiet i mężczyzn,
 • Indywidualne Pośrednictwo pracy,
 • Wysokiej jakości szkolenie zawodowe,
 • Staże zawodowe – mechanizm referencji;

a ponadto:

 • materiały szkoleniowe w dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu;
 • zewnętrzny egzaminy po szkoleniach;
 • przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć grupowych;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego oraz możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej;
 • dokumenty rekrutacyjne są dostępne formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu;
 • Stypendium stażowe 1 790,28 zł netto/m-c;
 • Stypendium szkoleniowe 1 731,30 netto/m-c;
 • Zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/-czki
 • Biura projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. szerokość drzwi – 90 cm, oznaczenie tras, brak stopni i progów, dostęp do windy, platformy przy schodowej oraz dostępna toaleta, możliwość pokonania schodów dzięki szynom najazdowym, dzwonek przed wejściem do budynku, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, parking.

 

Wartość projektu (łączny koszt projektu):  1 968 620,40 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 673 327,34 PLN

Dofinansowanie ogółem: 1 870 189,38 PLN

Budżet Państwa: 196 862,04 PLN

Dofinansowanie UE: 1 673 327,34 PLN

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

www.mapadotacji.gov.pl

#FunduszeUE

Language/Язик »